Andreas Danielis Rettvikensis


TILL INDEX
Född: 1618-10-15 i Rättvik

Död: 1684-07-16 som kyrkoherde i Älvdalen


Far:

Mor:


Gift
1652-06-13 med:

Elisabeth Israelsdotter (Dalandra)
Barn:
Se hustrun

Biografi:
"Född 15 Oct. 1618. Fadr. Comminister. Hade 1642 absolverat läsekursen i Westerås och kom då till acad. War en snabb yngling med goda anlag, men fattig, med en betryckt moder och många syskon att bistå. Pwgd 25 Juli 1645 och Adjunct hos sin farbroder Prosten Dalekarlus i Rättwik. Efter dess död ansågs han såsom E. O. Capellan och blef 1665 ordinarius. Redan 1658 hade han warit föreslagen till detta pastorat och blef nu 10 April 1671 såsom den mest wälkomna konfirmerad. I Rättwik hade han ett hemman i Kärfsåsen, hwarpå han 1673 fick frihet ifrån alla utlagor. En swår misswext med hungersnöd och smittsam sjukdom tryckte Dalarne och i synnerhet Elfdalen denna tid, då också, af fruktan för infall ifrån Norge under ofreden med Danmark, folket betungades med uppbyggande af skantsen wid Rotälfwen. I prestmöten hade han responderat och predikat. Bedröflig war hans ändalykt. Sedan han en dag e. m. länge gått på socknewägen, mediterande på söndagspredikan, kom han sent åter till kyrkan och ingick i sacristian för att hemta en bok. Fönsterluckorna woro tillslutna och då han i mörkret går till bokskåpet, stupar han i winkällaren, som han icke wisste stå öppen sedan förra söndagen. Illa stött och med krossade refben blifwer han der liggande, utan förmåga att nog ropa efter hjelp. Sedan han länge warit saknad och ändtligen en person händelsewis kom nog nära för att höra hans swaga röst, blef han upptagen, hemförd och lagd till sängs. Efter 8 dagars grufliga plågor afled han 16 Juni 1684."


Källa: [Muncktell:WSH]