Tobias Andreae Björk

Född: 1622 Björksta

Död:
1683-03-27 Björskog


Far: Andreas Georgii Schedvimontanus

Mor:


Familj med: Magdalena Rudelius

Gift:
1664-09-15


Barn:
Eric Björk

Magdalena Björk

Maria Björk

Christina Björk

Anna Björk död ung

Biografi:Stud. 1647.
Fortfor ända till 35 års ålder att jemte condition sköta sina studier, så att han af Cons. ansågs för en lärd man och fick 1663 löfte om snar befordran wid gymnasium.
Måste dock s. å. nöja sig dermed att blifwa Rector i Köpings skola.
Utgaf 1664 i Westerås en disputation, för hwilken han sjelf praesiderade.
Pwgd 17 Maj 1667.
Befordrades följande år till Rectoratet i Westerås skola, men kom icke att tillträda, emedan han önskade sig ifrigt ett pastorat, hwartill ock Consist. war willigt förhjelpa honom, men det skedde med mycken swårighet för hans swaga syn.
Wid ledigheten begärde Björskogs församling flera gånger förslag. Consist. nekade och föreslog Björk.
Deputerade inwände, att "han war en sjuklig man i sina ögon; genom socknen gick allmänna stråkwägen, derföre måste Kyrkoherden utstå många gästningar, såsom wid häradsting och när Drottningen reser der fram, som plägade lända till gäst i prestgården. Det fordrades en sådan prestman, som wore helsosam och färdig och kunde wara folket till behag." Men på detta gjordes ej afseende. Egenmägtigt hitsändes Björk allena med bref, att han såsom en god man borde mottagas. Då församl. gjorde motstånd hotades med Landshöfdingens assistence, och det blef derwid att han 1670 tillträdde lägenheten. War dock en gagnelig Pastor.
Stiftets Fullmägtig på riksdagen 1675.
Död mycket hastigt 27 Mars 1683. Begrofs 6 Maj af Biskop Carlson.

Skrifter: D. Jersins Trones kamp och seger. Öfwers. Sthm 1678. 12:o.
Themata miscellanea philosophica. Aros. 1663; ed. alt. 1664.


Källa: [Munktell: WSH;]