Pehr Boëthius

Född: 1754-08-26 Västerås

Död:
1813-06-05 Säter


Far: Jacob Boëthius

Mor: Christina Elisabet Fahlsten


Familj med: Ulrica Wilhelmina Körsner född 1775-12-18, d&oumk;d 1815-03-15

Gift:
1802-03-02


Barn:
Pehr Ulric Boëthius

Christina Wilhelmina Boëthius

Sophia Augusta Boëthius

Daniel Edward Boëthius

Seth Jacob Boëthius död ung

Biografi:


Född i Westerås 26 Aug. 1754. Fadr. då Lector wid gymnasium blef Prost i Grangärde.
Begagnade allmänna underwisningen i Westerås, blef emellertid Stud. i Upsala 1769 och hade framdeles tillfälle att der längre tid wistas.
Pwgd 25 Jan. 1781, kallad till sin faders medhjelpare. Skötte tjensten och nådåren efter honom och biträdde äfwen den följande.
Såsom E. O. Bataljonspredikant utgick han med Westmanlands reg:te i fälttåget emot Ryssland 1788.
Vice Regimentspastor 1790, då båda ordinarierne woro hemma.
Ordin. Regim.Pastor 15 Dec. s. år, sedan han i Nov. ifrån campagnen återkommit.
På Consistorii anmodan åtog han sig att wara vice Pastor i Björksta under vacancen 1791, 92.
Föreslagen till detta pastorat [Sä] och, ehuru icke med flesta rösterna, af Konungen utnämnd 14 Jan. 1796.
Anträdde 1797.
Af gladt lynne tycktes han icke lägga mycket på hjertat af lifwets bördor, hwarken i krig eller fred.
Död 5 Juni 1813.Källa: [http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/saeter.shtml#kh7]