Johan Hagström

Född: 1677-03-14 Nås

Död:
1764-10-09 Haraker


Far: Matts Mattsson

Mor: Christina Näsman


Familj med: Sara Simming

Gift:
1707-12-01


Barn:
Anna Catharina Hagström

Biografi:Johan Hagström. Född i Nås socken och Haga 14 Mars 1677.
Fadr. Matts Mattsson, Kronolänsman. Modr. Christ. Näsman ifrån Lima.
Af prestslägt på möderne tog han deraf uppmuntran att studera, det han ock med framgång gjorde i Westerås och ifrån 1698 wid Upsala academi.
Disputerade 1704 under Prof. Arrhenius.
Kom 1705 med så goda betyg till Consist., att han s. år sattes till Rector Scholæ i Sala och tillträdde följ. år.
Pwgd 29 Maj 1707.
Med alla goda löften, recomm. och samlade förtjenster måste han 21 år förblifwa wid den trälsamma lägenheten och nästan med tiggande upphemta sin 500 dalers lön.
Då Kongl. hofwet pestetiden 1710 wistades i Sala, predikade han för Drottningen flera gånger och fick hennes nådiga förord.
War 10 år predikant wid Sätra helsobrunn. Gjorde tillika med sin egen 6 år tjensten för den olycklige Collega Scholæ Arhusiander.
Opponens i prestmötet 1712.
Ömande för hans motgång och hårda wilkor gaf Sala Magistrat 11 Dec. 1725 den wackraste recomm.-skrift för honom, hwarmed han sökte detta pastorat [Haraker], men mötte swåra hinder. Församlingen påstod, att få den så snart bortgångne Kyrkoherdens styfson. Då det blef afslaget wäckte Grefwe Posse på Swanå ett nytt buller och fick socknen med sig, att enwist till Pastor söka winna E. O. Predikanten wid Lifgardet Mag. Jonas Stierner, som, då han war Grefwinnan Königsmarks Husprest, hade tjenstgjort i församlingen.
Ändtligen misslyckades äfwen detta försök, då Rector Hagström först kom i allwarlig åtanka, så att han blef antagen och till Kyrkoherde insatt 1727.
Huru wärdigt han i lära och lefwerne fullgjort sitt embete till 1760 införde Biskop Kalsenius i visitationsprot. 15 Maj s. å.
Lefde ännu till 9 Oct. 1764.Källa: [Muncktell: WSH;]