Eric Björk

Född: 1668-01-13

Död:
1740-08-21


Far: Tobias Andreae Bj/ouml;rk

Mor: Magdalena Rudelius


Familj [1] med: Christina Stalkopp

Gift:
1702-10-06

Familj [2] med: Sara Elvius i hennes 4:e gifte

Gift:
1722-01-18


Barn:
[1] Tobias Björk

[1] Magdalena Björk

[1] Catharina Björk död ogift 1744

[1] Christina Björk död ogift 1734

[1] Sara Björk

[1] Brita Björk

Biografi:
Mag. Eric Björk.
Född i Köping 13 Jan. 1668. Fadr. då Rector Scholæ blef Kyrkoh. i Björskog.
Med knappa tillgångar gick han genom skola och gymnasium, men fick en god condition hos d. w. Professor Swedberg, när han 1687 kom till Upsala acad.
Känd för goda framsteg i studier och mycken dygd, blef han, sjelf med lust dertill, föreslagen och af Konungen kallad till Predikant wid Swenska Luth. församlingarne i America. Sedan han i Upsala undergått förhör första dagarne i Maj 1696, pwgdes han 11 Maj af ÄrkeBiskopen i närwaro af Konungen, som med öm åtanka på de aflägsna församlingarna önskade honom och hans kamrater Guds wälsignelse.
Wäl utrustad begaf han sig i Aug., med twå äfwen för samma ändamål utsedde prester, på resan, och i London försedd med widare documenter, framkom han i medlet af följande året, till stor glädje för ett folk, som länge warit i brist af lärare.
I ett land med fri religionsöfning ibland många olika sekter, hade han otroligt arbete att likasom på nytt bilda sin församling, uppsöka och sammanhålla dess ledamöter, som ständigt woro stadde i frestelse till affall ifrån sin tro.
Genom hans omsorg blef Christinæ kyrka uppbygd, hwarwid han ock egentligen stadnade såsom Pastor. Kunde ock uträtta att presten fick boställe med hus, jord, m. m.
Prost blef han 1711 öfwer alla Swenska församlingar.
I 17 år arbetade han allena på sin plats och, ehuru ofta antastad af flera slags religionsförwandter, förmådde han behålla sina och öka deras antal.
Straxt efter sin ordination hade han skrifwit till Consistorium i Westerås med anhållan, att en gång efter sin återkomst få pastorat i stiftet. Detta gick ock i fullbordan med Fahlun, genom Biskop Swedberg, som hade högsta wården öfwer de Swenska församlingarne i America och en synnerlig ömhet för deras prester. Wäl föreslogo de Kongl. Råden, att Ekmans måg, Lector Tillaeus, måtte efter församlingens begäran succedera sin swärfader, men redan 28 Maj 1713 utgaf Konungen i Timurtasch wid Adrianopel fullmagt hit [Falun] för Björk, som, för brefwens långa omwäg, ej kunde företaga hemresan förrän i Juni följande år.
Ankom med sina anhöriga till Fahlun 8 Dec. och gjorde inträde i Stadskyrkan d. 12 påföljande.
Introd. af Biskop Iser 1717 wid generalvisitation.
På Biskop Swedbergs memorial efter Konungens resol. förklarad Philos. Magister 1 April 1721 och fritagen ifrån praesidium i prestmöte.
Samma arbetsamhet i sitt kall, lika ömhet för sina åhörares wäl, som han wisat ifrån sin första tjenstetid, fortsatte han beständigt här. De postulater, som han genom Biskopen begärde föredragas på 1723 års riksdag, wittna ock om hans nit för kyrkans och ortens bästa.
Till 1736 hade han blott en Adjunct, men måste då, för tilltagande åldern begära en till, ty, skrifwer han, "jag har aldrig någon söndag fri, att icke i endera kyrkan skrifta eller predika", och i synnerhet hade han swårt för tjensten i Aspeboda. Wisserligen fann han sin belöning i kärlek och förtroende af de fleste, men han war ej heller utan motgångar och hårda omdömen. Hans fromma nit kunde ej behaga alla.
Död 21 Aug. 1740. Begrofs af Prosten Sandel i Hedemora med predikan, som trycktes.

Gift 1. 6 Oct. 1702 med Christina Stalkopp, f. i Christinae församling i Pensylvanien 1685 af Landtbrukaren P. Stalkopp och Cath. Samuelsdotter, död i Fahlun 16 Mars 1720, också begr. med sedan tryckt predikan af Prosten Sandel.
2. 18 Jan. 1722 med Sara Elvius, Prostdotter i Rättwik, förut g. m. Handlanden D. Behm i Gefle, Handl. J. Erdtman i Westerås och Rådmannen ib. Simon Åberg, död 31 Oct. 1725, 56 år gammal.

Skrifter: Ett ömt fastän enfaldigt Farwäl, då han tog afsked af Christinæ församling i Pensylvanien 29 Juni 1714. På vers. Stockh. 1715.
En Råds- eller Justitiaepredikan wid tillfälle af den emellan Bergslaget och Borgerskapet träffade föreningen 1721.
Predikan på 2:dra Sönd. e. Trinit. 1725.
En ägta Jubelhögtid firad i ett Guldbröllops-Tal öfwer Rådman J. Näsman och Catharina Olofsdotter. Sthm 1727. 4:o.
Likpredikan öfwer Rådman i Fahlun Er. Sjöberg 1739. (Sthm 1740?) 4:o.


Källa: [Muncktell: WSH;]